Domov / Účtovná osnova

Účtovná osnova

 

Účet Popis Typ Druh

Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok

010 Dlhodobý nehmotný majetok Aktíva Súvahový
012 Aktivované náklady na vývoj Aktíva Súvahový
013 Software Aktíva Súvahový
014 Oceniteľné práva Aktíva Súvahový
015 Goodwill Aktíva Súvahový
019 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok Aktíva Súvahový
020 Dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný Aktíva Súvahový
021 Stavby Aktíva Súvahový
022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí Aktíva Súvahový
025 Pestovateľské celky trvalých porastov Aktíva Súvahový
026 Základné stádo a ťažné zvieratá Aktíva Súvahový
029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok Aktíva Súvahový
030 Dlhodobý hmotný majetok – neodpisovaný Aktíva Súvahový
031 Pozemky Aktíva Súvahový
032 Umelecké diela a zbierky Aktíva Súvahový
040 Obstaranie dlhodobého majetku Aktíva Súvahový
041 Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku Aktíva Súvahový
042 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku Aktíva Súvahový
043 Obstaranie dlhodobého finančného majetku Aktíva Súvahový
050 Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok Aktíva Súvahový
051 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok Aktíva Súvahový
052 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok Aktíva Súvahový
053 Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok Aktíva Súvahový
060 Dlhodobý finančný majetok Aktíva Súvahový
061 Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke Aktíva Súvahový
062 Podielové cenné papiere a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom Aktíva Súvahový
063 Realizovateľné cenné papiere a podiely Aktíva Súvahový
065 Dlhové cenné papiere držané do splatnosti Aktíva Súvahový
066 Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celkuící a řídící osoby, podstatný vliv Aktíva Súvahový
067 Ostatné pôžičky Aktíva Súvahový
069 Ostatný dlhodobý finančný majetok Aktíva Súvahový
070 Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku Pasíva Súvahový
072 Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj Pasíva Súvahový
073 Oprávky k softwaru Pasíva Súvahový
074 Oprávky k oceniteľným právam Pasíva Súvahový
075 Oprávky ku goodwillu Pasíva Súvahový
079 Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku Pasíva Súvahový
080 Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku Pasíva Súvahový
081 Oprávky k stavbám Pasíva Súvahový
082 Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí Pasíva Súvahový
085 Oprávky k pestovateľkým celkom trvalých porastov Pasíva Súvahový
086 Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám Pasíva Súvahový
089 Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku Pasíva Súvahový
090 Opravné položky k dlhodobému majetku Pasíva Súvahový
091 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku Pasíva Súvahový
092 Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku Pasíva Súvahový
093 Opravné položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku Pasíva Súvahový
094 Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku Pasíva Súvahový
095 Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok Pasíva Súvahový
096 Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku Pasíva Súvahový
097 Opravné položky k nadobudnutému majetku Pasíva Súvahový
098 Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku Pasíva Súvahový

Účtová trieda 1 – zásoby

110 Materiál Aktíva Súvahový
111 Obstaranie materiálu Aktíva Súvahový
112 Materiál na sklade Aktíva Súvahový
119 Materiál na ceste Aktíva Súvahový
120 Zásoby vlastnej výroby Aktíva Súvahový
121 Nedokončená výroba Aktíva Súvahový
122 Polotovary vlastnej výroby Aktíva Súvahový
123 Výrobky Aktíva Súvahový
124 Zvieratá Aktíva Súvahový
130 Tovar Aktíva Súvahový
131 Obstaranie tovaru Aktíva Súvahový
132 Tovar na sklade a v predajniach Aktíva Súvahový
133 Nehnuteľnosti na predaj Aktíva Súvahový
139 Tovar na ceste Aktíva Súvahový
190 Opravné položky k zásobám Pasíva Súvahový
191 Opravné položky k materiálu Pasíva Súvahový
192 Opravné položky k nedokončenej výrobe Pasíva Súvahový
193 Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby Pasíva Súvahový
194 Opravné položky k výrobkom Pasíva Súvahový
195 Opravné položky k zvieratám Pasíva Súvahový
196 Opravné položky k tovaru Pasíva Súvahový

Účtová trieda 2 – Finančné účty

210 Peniaze Aktíva Súvahový
211 Pokladnica Aktíva Súvahový
213 Ceniny Aktíva Súvahový
220 Účty v bankách Aktíva Súvahový
221 Bankové účty Aktíva Súvahový
230 Bežné bankové úvery Pasíva Súvahový
231 Krátkodobé bankové úvery Pasíva Súvahový
232 Eskontné úvery Pasíva Súvahový
240 Iné krátkodobé finančné výpomoci Pasíva Súvahový
241 Vydané krátkodobé dlhopisy Pasíva Súvahový
249 Ostatné krátkodobé finančné výpomoci Pasíva Súvahový
250 Krátkodobý finančný majetok Aktíva Súvahový
251 Majetkové cenné papiere na obchodovanie Aktíva Súvahový
252 Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely Aktíva Súvahový
253 Dlhové cenné papiere na obchodovanie Aktíva Súvahový
255 Vlastné dlhopisy Aktíva Súvahový
256 Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti Aktíva Súvahový
257 Ostatné realizovateľné cenné papiere Aktíva Súvahový
259 Obstaranie krátkodobého finančného majetku Aktíva Súvahový
260 Prevody medzi finančnými účtami Aktíva Súvahový
261 Peniaze na ceste Aktíva Súvahový
290 Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku Pasíva Súvahový
291 Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku Pasíva Súvahový

Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy

310 Pohľadávky Aktíva Súvahový
311 Odberatelia Aktíva Súvahový
312 Zmenky na inkaso Aktíva Súvahový
313 Pohľadávky za eskontované cenné papiere Aktíva Súvahový
314 Poskytnuté preddavky Aktíva Súvahový
315 Ostatné pohľadávky Aktíva Súvahový
316 Čistá hodnota zákazky Aktíva Súvahový
320 Záväzky Pasíva Súvahový
321 Dodávatelia Pasíva Súvahový
322 Zmenky na úhradu Pasíva Súvahový
323 Krátkodobé rezervy Pasíva Súvahový
324 Prijaté preddavky Pasíva Súvahový
325 Ostatné záväzky Pasíva Súvahový
326 Nevyfaktúrované dodávky Pasíva Súvahový
330 Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia Pasíva Súvahový
331 Zamestnanci Pasíva Súvahový
333 Ostatné záväzky voči zamestnancom Pasíva Súvahový
335 Pohľadávky voči zamestnancom Aktíva Súvahový
336 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia Pasíva Súvahový
340 Zúčtovanie daní a dotácií Pasíva Súvahový
341 Daň z príjmov Pasíva Súvahový
342 Ostatné priame dane Pasíva Súvahový
343 Daň z pridanej hodnoty Pasíva Súvahový
345 Ostatné dane a poplatky Pasíva Súvahový
346 Dotácie zo štátneho rozpočtu Pasíva Súvahový
347 Ostatné dotácie Pasíva Súvahový
350 Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu Aktíva Súvahový
351 Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku Aktíva Súvahový
353 Pohľadávky za upísané vlastné imanie Aktíva Súvahový
354 Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty Aktíva Súvahový
355 Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom Aktíva Súvahový
358 Pohľadávky voči účastníkom združenia Aktíva Súvahový
360 Záväzky voči spoločníkom a združeniu Pasíva Súvahový
361 Záväzky v rámci konsolidovaného celku Pasíva Súvahový
364 Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku Pasíva Súvahový
365 Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom Pasíva Súvahový
366 Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti Pasíva Súvahový
367 Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov Pasíva Súvahový
368 Záväzky voči účastníkom združenia Pasíva Súvahový
370 Iné pohľadávky a iné záväzky Aktíva Súvahový
371 Pohľadávky z predaja podniku Aktíva Súvahový
372 Záväzky z kúpy podniku Pasíva Súvahový
373 Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií Aktíva Súvahový
374 Pohľadávky z nájmu Aktíva Súvahový
375 Pohľadávky z vydaných dlhopisov Aktíva Súvahový
376 Nakúpené opcie Aktíva Súvahový
377 Predané opcie Pasíva Súvahový
378 Iné pohľadávky Aktíva Súvahový
379 Iné záväzky Pasíva Súvahový
380 Časové rozlíšenie nákladov a výnosov Aktíva Súvahový
381 Náklady budúcich období Aktíva Súvahový
382 Komplexné náklady budúcich období Aktíva Súvahový
383 Výdavky budúcich období Pasíva Súvahový
384 Výnosy budúcich období Pasíva Súvahový
385 Príjmy budúcich období Aktíva Súvahový
390 Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie Pasíva Súvahový
391 Opravné položky k pohľadávkam Pasíva Súvahový
395 Vnútorné zúčtovanie Aktíva Súvahový
398 Spojovací účet pri združení Aktíva Súvahový

Účtová trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky

410 Základné imanie a kapitálové fondy Pasíva Súvahový
411 Základné imanie Pasíva Súvahový
412 Emisné ážio Pasíva Súvahový
413 Ostatné kapitálové fondy Pasíva Súvahový
414 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Pasíva Súvahový
415 Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín Pasíva Súvahový
416 Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení Pasíva Súvahový
417 Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov Pasíva Súvahový
418 Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov Pasíva Súvahový
419 Zmeny základného imania Pasíva Súvahový
420 Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia Pasíva Súvahový
421 Zákonný rezervný fond Pasíva Súvahový
422 Nedeliteľný fond Pasíva Súvahový
423 Štatutárne fondy Pasíva Súvahový
427 Ostatné fondy Pasíva Súvahový
428 Nerozdelený zisk minulých rokov Pasíva Súvahový
429 Neuhradená strata minulých rokov Pasíva Súvahový
430 Výsledok hospodárenia Pasíva Súvahový
431 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní Pasíva Súvahový
450 Rezervy Pasíva Súvahový
451 Rezervy zákonné Pasíva Súvahový
459 Ostatné rezervy Pasíva Súvahový
460 Bankové úvery Pasíva Súvahový
461 Bankové úvery Pasíva Súvahový
470 Dlhodobé záväzky Pasíva Súvahový
471 Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku Pasíva Súvahový
472 Záväzky zo sociálneho fondu Pasíva Súvahový
473 Vydané dlhopisy Pasíva Súvahový
474 Záväzky z nájmu Pasíva Súvahový
475 Dlhodobé prijaté preddavky Pasíva Súvahový
476 Dlhodobé nevyfaktúrované dodávky Pasíva Súvahový
478 Dlhodobé zmenky na úhradu Pasíva Súvahový
479 Ostatné dlhodobé záväzky Pasíva Súvahový
480 Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka Pasíva Súvahový
481 Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka Pasíva Súvahový
490 Fyzická osoba – podnikateľ Pasíva Súvahový
491 Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa Pasíva Súvahový

Účtová trieda 5 – Náklady

500 Spotrebované nákupy Nákladový Výsledkový
501 Spotreba materiálu Nákladový Výsledkový
502 Spotreba energie Nákladový Výsledkový
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok Nákladový Výsledkový
504 Predaný tovar Nákladový Výsledkový
505 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám Nákladový Výsledkový
507 Predaná nehnuteľnosť Nákladový Výsledkový
510 Služby Nákladový Výsledkový
511 Opravy a udržiavanie Nákladový Výsledkový
512 Cestovné Nákladový Výsledkový
513 Náklady na reprezentáciu Nákladový Výsledkový
518 Ostatné služby Nákladový Výsledkový
520 Osobné náklady Nákladový Výsledkový
521 Mzdové náklady Nákladový Výsledkový
522 Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti Nákladový Výsledkový
523 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva Nákladový Výsledkový
524 Zákonné sociálne poistenie Nákladový Výsledkový
525 Ostatné sociálne zabezpečenie Nákladový Výsledkový
526 Sociálne náklady fyzickej osoby – podnikateľa Nákladový Výsledkový
527 Zákonné sociálne náklady Nákladový Výsledkový
528 Ostatné sociálne náklady Nákladový Výsledkový
530 Dane a poplatky Nákladový Výsledkový
531 Daň z motorových vozidiel Nákladový Výsledkový
532 Daň z nehnuteľností Nákladový Výsledkový
538 Ostatné dane a poplatky Nákladový Výsledkový
540 Iné náklady na hospodársku činnosť Nákladový Výsledkový
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku Nákladový Výsledkový
542 Predaný materiál Nákladový Výsledkový
543 Dary Nákladový Výsledkový
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania Nákladový Výsledkový
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania Nákladový Výsledkový
546 Odpis pohľadávky Nákladový Výsledkový
547 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam Nákladový Výsledkový
548 Ostatné náklady na hospodársku činnosť Nákladový Výsledkový
549 Manká a škody Nákladový Výsledkový
550 Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku Nákladový Výsledkový
551 Odpisy dlhodobého mehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku Nákladový Výsledkový
552 Tvorba zákonných rezerv Nákladový Výsledkový
552 Tvorba zákonných rezerv Nákladový Výsledkový
553 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku Nákladový Výsledkový
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období Nákladový Výsledkový
556 Tvorba fondov Nákladový Výsledkový
557 Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku Nákladový Výsledkový
560 Finančné náklady Nákladový Výsledkový
561 Predané cenné papiere a podiely Nákladový Výsledkový
562 Úroky Nákladový Výsledkový
563 Kurzové straty Nákladový Výsledkový
564 Náklady na precenenie cenných papierov Nákladový Výsledkový
565 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku Nákladový Výsledkový
566 Náklady na krátkodobý finančný majetok Nákladový Výsledkový
567 Náklady na derivátové operácie Nákladový Výsledkový
568 Ostatné finančné náklady Nákladový Výsledkový
569 Manká a škody na finančnom majetku Nákladový Výsledkový
574 Tvorba a zúčtování finančních rezerv Nákladový Výsledkový
579 Tvorba opravných položiek Nákladový Výsledkový
580 Mimoriadne náklady Nákladový Výsledkový
582 Škody Nákladový Výsledkový
588 Ostatné mimoriadne náklady Nákladový Výsledkový
590 Dane z príjmov a prevodové účty Nákladový Výsledkový
591 Splatná daň z príjmov bežnej činnosti Nákladový Výsledkový
592 Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti Nákladový Výsledkový
593 Splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti Nákladový Výsledkový
594 Odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti Nákladový Výsledkový
595 Dodatočné odvody dane z príjmov Nákladový Výsledkový
596 Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom Nákladový Výsledkový
597 Prevod nákladov na hospodársku činnosť Nákladový Výsledkový
598 Prevod finančných nákladov Nákladový Výsledkový

Účtová trieda 6 – Výnosy

600 Tržby za vlastné výkony a tovar Výnosový Výsledkový
601 Tržby za vlastné výrobky Výnosový Výsledkový
602 Tržby z predaja služieb Výnosový Výsledkový
604 Tržby za tovar Výnosový Výsledkový
606 Výnosy za zákazky Výnosový Výsledkový
607 Výnosy z nehnuteľnosti na predaj Výnosový Výsledkový
610 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob Výnosový Výsledkový
611 Zmena stavu nedokončenej výroby Výnosový Výsledkový
612 Zmena stavu polotovarov Výnosový Výsledkový
613 Zmena stavu výrobkov Výnosový Výsledkový
614 Zmena stavu zvierat Výnosový Výsledkový
620 Aktivácia Výnosový Výsledkový
621 Aktivácia materiálu a tovaru Výnosový Výsledkový
622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb Výnosový Výsledkový
623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku Výnosový Výsledkový
624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku Výnosový Výsledkový
640 Iné výnosy z hospodárskej činnosti Výnosový Výsledkový
641 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku Výnosový Výsledkový
642 Tržby z predaja materiálu Výnosový Výsledkový
644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania Výnosový Výsledkový
645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania Výnosový Výsledkový
646 Výnosy z odpísaných pohľadávok Výnosový Výsledkový
648 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti Výnosový Výsledkový
649 Iné ostatné výnosy Výnosový Súvahový
650 Zúčtovanie niektorých položiek z hospodárskej činnosti Výnosový Výsledkový
655 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období Výnosový Výsledkový
656 Výnosy z použitia fondu Výnosový Výsledkový
657 Zúčtovanie oprávky opravnej položke k nadobudnutému majetku Výnosový Výsledkový
682 Náhrady škôd Výnosový Výsledkový
660 Finančné výnosy Výnosový Výsledkový
661 Tržby z predaja cenných papierov a podielov Výnosový Výsledkový
662 Úroky Výnosový Výsledkový
663 Kurzové zisky Výnosový Výsledkový
664 Výnosy z precenenia cenných papierov Výnosový Výsledkový
665 Výnosy z dlhodobého finančného majetku Výnosový Výsledkový
666 Výnosy z krátkodobého finančného majetku Výnosový Výsledkový
667 Výnosy z derivátových operácií Výnosový Výsledkový
668 Ostatné finančné výnosy Výnosový Výsledkový
680 Mimoriadne výnosy Výnosový Výsledkový
682 Náhrady škôd Výnosový Výsledkový
688 Ostatné mimoriadne výnosy Výnosový Výsledkový
690 Prevodové účty Výnosový Výsledkový
691 Dotácie – prevádzková činnosť Výnosový Súvahový
697 Prevod výnosov z hospodárskej činnosti Výnosový Výsledkový
698 Prevod finančných výnosov Výnosový Výsledkový

Účtová trieda 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty

700 Súvahové uzávierkové účty Uzávierkový
701 Začiatočný účet súvahový Uzávierkový
702 Konečný účet súvahový Uzávierkový
710 Účet ziskov a strát Uzávierkový

 

 

Pridaj komentár

Váš email nebude publikovaný Required fields are marked *

*