Domov / Poistné 2014 / Živnostníci – platba poistného v roku 2014

Živnostníci – platba poistného v roku 2014

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) – minimálna platba a 1. prihlásenie

  • Minimálny hrubý príjem v r. 2013 na platbu sociálneho poistenia – 4830,01 €
  • Minimálna platba SZČO do Soc. poiťovne – 133,44 €
  • 1.  povinné prihlásenie do Soc.poisťovne – do 9. júla
  • 1. povinná platba do Soc. poiťovne – do 8.augusta
  • Hrubý príjem SZČO – príjem bez odpočítania výdavkov
Ak bola SZČO za rok 2013 v strate (výdavky boli vyššie ako príjmy), ale hrubý príjem bol viac ako 4830 €, podnikateľ sa stáva povinným platcom sociálneho poistenia.

 

SZČO povinne nemocensky a dôchodkovo poistené od 1. 7. 2013 resp. 1. 10. 2013 (t.j. SZČO s príjmom vyšším ako 4 716,00 EUR v roku 2012) – platnosť do 30. 6. 2014 resp. 30. 9. 2014

Verejné zdravotné poistenie preddavok 14 % z vymeriavacieho základu vypočítaného podľa (1*) zo základu dane z príjmu v súvislosti so SZČ z roku 2012
(najmenej z 402,50 EUR – 56,35 EUR; najviac z 4 025,00 EUR – 563,50 EUR
)
Nemocenské poistenie 4,4 % z vymeriavacieho základu vypočítaného podľa (1*) zo základu dane z príjmu v súvislosti so SZČ z roku 2012 (najmenej 402,50 EUR – 17,71 EUR; najviac z 4 025,00 EUR – 177,10 EUR)
Dôchodkové poisteniestarobné 18 % z vymeriavacieho základu vypočítaného podľa (1*) zo základu dane z príjmu v súvislosti so SZČ z roku 2012 (najmenej z 402,50 EUR – 72,45 EUR; najviac z 4 025,00 EUR – 724,50 EUR)
Dôchodkové poistenieinvalidné 6 % z vymeriavacieho základu vypočítaného podľa (1*) zo základu dane z príjmu v súvislosti so SZČ z roku 2012 (najmenej z 402,50 EUR – 24,15 EUR; najviac z 4 025,00 EUR – 241,50 EUR)
Úrazové poistenie Neplatí
Poistenie v nezamestnanosti Neplatí
! platí iba, ak sa rozhodne byť dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti, a to 2 % z ňou určeného vymeriavacieho základu

(najmenej z 402,50 EUR – 8,05 EUR; najviac z 4 025,00 EUR – 80,50 EUR)
Garančné poistenie Neplatí
Rezervný fond solidarity 4,75 % z vymeriavacieho základu vypočítaného podľa (1*)zo základu dane z príjmu v súvislosti so SZČ z roku 2012 (najmenej z 402,50 EUR – 19,11 EUR; najviac z 4 025,00 EUR – 191,18 EUR)
ODVODY SPOLU najmenej 189,77 eur, najviac 1 897,78 eur

 

(1*): Preddavok na zdravotné poistenie na obdobie od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 resp. 30. 9. 2014 (pri predĺženej lehote na podanie daňového priznania) sa určí vo výške určenej sadzbou poistného z podielu pomernej časti základu dane z príjmov FO dosiahnutého v roku 2012, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, povinný príspevok na starobné dôchodkové sporenie, poistné do rezervného fondu solidarity, poistné na poistenie v nezamestnanosti, a koeficientu 1,9, t.j. VZ = (ZD + poistné odvody): 1,9. Od 1. 7. 2014 resp. od 1. 10. 2014 sa určí ako podiel 1/12 základu dane z príjmov SZČO, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné nemocenské poistenie, poistné na povinné dôchodkové poistenie, povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, poistné do rezervného fondu solidarity a ktorý je upravený o príjmy a výdavky, ktoré sa nezahŕňajú do vymeriavacieho základu, a koeficientu 1,6.

Poznámka: Od 1. 7. 2014, resp. od 1. 10. 2014 alebo po týchto dátumoch (v období do 30. 6. 2015, resp. do 30. 9. 2015) dňom, od ktorého je SZČO opätovne oprávnená na výkon podnikania a inej SZČ, resp. odo dňa, od ktorého podľa svojho čestného vyhlásenia vykonáva túto činnosť, bude vznikať povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie tým SZČO, ktorých príjem (bez odpočítania výdavkov) bol za rok 2013 vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu platného v roku 2014 (12 x 402,50 eur = 4 830,00 eur), teda vyšší ako 4 830,00 eur.

 

SZČO s príjmom nie vyšším ako 4 716,00 EUR v roku 2012 – platnosť do 30. 6. 2014 resp. 30. 9. 2014

Verejné zdravotné
poistenie
preddavok – 14 % z vymeriavacieho základu vypočítaného podľa Pozn. 1 zo základu dane z príjmu v súvislosti so SZČ z roku 2012
(najmenej z 402,50 EUR – 56,35 EUR; najviac z 4 025,00 EUR – 563,50 EUR)
Nemocenské poistenie Neplatí ! iba dobrovoľne nemocensky poistená osoba, a to 4,4 % z ňou určeného vymeriavacieho základu
(najmenej 402,50 EUR – 17,71 EUR; najviac z 4 025,00 EUR – 177,10 EUR)
Dôchodkové poisteniestarobné Neplatí ! platí iba dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, a to 18 % z ňou určeného vymeriavacieho základu
(najmenej z 402,50 EUR – 72,45 EUR; najviac z 4 025,00 EUR – 724,50 EUR)
Dôchodkové poistenieinvalidné Neplatí ! platí iba dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, a to 6 % z ňou určeného vymeriavacieho základu
(najmenej z 402,50 EUR – 24,15 EUR; najviac z 4 025,00 EUR – 241,50 EUR)
Úrazové poistenie Neplatí
Poistenie v
nezamestnanosti
Neplatí
! platí iba dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti, a to 2 % z ňou určeného vymeriavacieho základu

(najmenej z 402,50 EUR – 8,05 EUR; najviac z 4 025,00 EUR – 80,50 EUR)
Garančné poistenie Neplatí
Rezervný fond Neplatí ! platí iba dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, a to 4,75 % z ňou určeného vymeriavacieho základu
(najmenej z 402,50 EUR – 19,11 EUR; najviac z 4 025,00 EUR – 191,18 EUR)

 

 

SZČO s priznaným invalidným dôchodkom s príjmom vyšším ako 4 716,00 EUR
v roku 2012 platnosť do 30. 6. 2014 resp. 30. 9. 2014

Verejné zdravotné
poistenie
preddavok – 7 % z vymeriavacieho základu vypočítaného podľa Pozn. 1 zo základu dane z príjmu v súvislosti so SZČ z roku 2012
(najviac z 4 025,00 EUR – 281,75 EUR)

Nemocenské poistenie
4,4 % z vymeriavacieho základu vypočítaného podľa Pozn. 1 zo základu dane z príjmu v súvislosti so SZČ z roku 2012 (najmenej 402,50 EUR – 17,71 EUR; najviac z 4 025,00 EUR – 177,10 EUR)
Dôchodkové poisteniestarobné 18 % z vymeriavacieho základu vypočítaného podľa Pozn. 1 zo základu dane z príjmu v súvislosti so SZČ z roku 2012 (najmenej z 402,50 EUR – 72,45 EUR; najviac z 4 025,00 EUR – 724,50 EUR)
Dôchodkové poistenieinvalidné 6 % z vymeriavacieho základu vypočítaného podľa Pozn. 1 zo základu dane z príjmu v súvislosti so SZČ z roku 2012 (najmenej z 402,50 EUR – 24,15 EUR; najviac z 4 025,00 EUR – 241,50 EUR)
Úrazové poistenie Neplatí
Poistenie v
nezamestnanosti
Neplatí
! platí iba dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti, a to 2 % z ňou určeného vymeriavacieho základu
(najmenej z 402,50 EUR – 8,05 EUR; najviac z 4 025,00 EUR – 80,50 EUR)

!!! Dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti nemôže byť FO, ktorá má priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, ani FO s priznaným invalidným dôchodkom po dovŕšení dôchodkového veku.
Garančné poistenie Neplatí
Rezervný fond
solidarity
4,75 % z vymeriavacieho základu vypočítaného podľa Pozn. 1 zo základu dane z príjmu v súvislosti so SZČ z roku 2012 (najmenej z 402,50 EUR – 19,11 EUR; najviac z 4 025,00 EUR – 191,18 EUR)

 

SZČO s priznaným invalidným dôchodkom s príjmom nie vyšším ako 4 716,00 EUR v roku 2012- platnosť do 30. 6. 2014 resp. 30. 9. 2014

Verejné zdravotné
poistenie
preddavok 7 % z vymeriavacieho základu vypočítaného podľa Pozn. 1 zo základu dane z príjmu v súvislosti so SZČ z roku 2012
(najviac z 4 025,00 EUR – 281,75 EUR)
Nemocenské poistenie Neplatí
! iba dobrovoľne nemocensky poistená osoba, a to 4,4 % z ňou určeného vymeriavacieho základu
(najmenej 402,50 EUR – 17,71 EUR; najviac z 4 025,00 EUR – 177,10 EUR)

!!! Dobrovoľne nemocensky poistenou osobou nemôže byť FO, ktorá má priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, ani FO s priznaným invalidným dôchodkom po dovŕšení dôchodkového veku.
Dôchodkové poisteniestarobné Neplatí
! platí iba dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, a to 18 % z ňou určeného vymeriavacieho základu
(najmenej z 402,50 EUR – 72,45 EUR; najviac z 4 025,00 EUR – 724,50 EUR)

!!! Dobrovoľne dôchodkovo poistenou osobou nemôže byť FO, ktorá má priznaný predčasný starobný dôchodok.
Dôchodkové poistenieinvalidné Neplatí
! platí iba dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, a to 6 % z ňou určeného vymeriavacieho základu
(najmenej z 402,50 EUR – 24,15 EUR; najviac z 4 025,00 EUR – 241,50 EUR)

!!! Dobrovoľne dôchodkovo poistenou osobou nemôže byť FO, ktorá má priznaný predčasný starobný dôchodok.
Úrazové poistenie Neplatí
Poistenie v
nezamestnanosti
Neplatí
! platí iba dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti, a to 2 % z ňou určeného vymeriavacieho základu
(najmenej z 402,50 EUR – 8,05 EUR; najviac z 4 025,00 EUR – 80,50 EUR)
!!! Dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti nemôže byť FO, ktorá má priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, ani FO s priznaným invalidným dôchodkom po dovŕšení dôchodkového veku.
Garančné poistenie Neplatí
Rezervný fond Neplatí
! platí iba dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, a to 4,75 % z ňou určeného vymeriavacieho základu
(najmenej z 402,50 EUR – 19,11 EUR; najviac z 4 025,00 EUR – 191,18 EUR)

!!! Dobrovoľne dôchodkovo poistenou osobou nemôže byť FO, ktorá má priznaný predčasný starobný dôchodok.

 

 

SZČO, ktorej bol priznaný starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok, s príjmom vyšším ako 4 716,00 EUR v roku 2012 (povinne nemocensky a dôchodkovo poistená osoba od 1. 7. 2013 resp. 1. 10. 2013) – platnosť do 30. 6. 2014 resp. do 30. 9. 2014

Verejné zdravotné
poistenie
preddavok – 14 % z vymeriavacieho základu vypočítaného podľa Pozn. 1 zo základu dane z príjmu v súvislosti so SZČ z roku 2012
(najviac z 4 025,00 EUR – 563,50 EUR)
Nemocenské poistenie 4,4 % z vymeriavacieho základu vypočítaného podľa Pozn. 1 zo základu dane z príjmu v súvislosti so SZČ z roku 2012 (najmenej 402,50 EUR – 17,71 EUR; najviac z 4 025,00 EUR – 177,10 EUR)
Dôchodkové poisteniestarobné 18 % z vymeriavacieho základu vypočítaného podľa Pozn. 1 zo základu dane z príjmu v súvislosti so SZČ z roku 2012 (najmenej z 402,50 EUR – 72,45 EUR; najviac z 4 025,00 EUR – 724,50 EUR)
Dôchodkové poistenieinvalidné Neplatí
Úrazové poistenie Neplatí
Poistenie v nezamestnanosti Neplatí
Garančné poistenie Neplatí
Rezervný fond
solidarity
4,75 % z vymeriavacieho základu vypočítaného podľa Pozn. 1 zo základu dane z príjmu v súvislosti so SZČ z roku 2012 (najmenej z 402,50 EUR – 19,11 EUR; najviac z 4 025,00 EUR – 191,18 EUR)

 

SZČO, ktorej bol priznaný starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok,
s príjmom nie vyšším ako 4 716,00 EUR v roku 2012 – platnosť do 30. 6. 2014 resp. do 30. 9. 2014

Verejné zdravotné poistenie preddavok 14 % z vymeriavacieho základu vypočítaného podľa Pozn. 1 zo základu dane z príjmu v súvislosti so SZČ z roku 2012
(najviac z 4 025,00 EUR – 563,50 EUR)
Nemocenské poistenie Neplatí
Dôchodkové poisteniestarobné Neplatí
Dôchodkové poistenieinvalidné Neplatí
Úrazové poistenie Neplatí
Poistenie v nezamestnanosti Neplatí
Garančné poistenie Neplatí
Rezervný fond solidarity Neplatí

 

 

SZČO – podnikateľ začínajúci činnosť v roku 2014

Verejné zdravotné poistenie preddavok vo výške podľa vlastného rozhodnutia (najmenej 56,35 EUR; najviac 563,50 EUR)
Nemocenské poistenie Neplatí
! iba dobrovoľne nemocensky poistená osoba, a to 4,4 % z ňou určeného vymeriavacieho základu
(najmenej 402,50 EUR – 17,71 EUR; najviac z 4 025,00 EUR – 177,10 EUR)

!!! Dobrovoľne nemocensky poistenou osobou nemôže byť FO, ktorá má priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, ani FO s priznaným invalidným dôchodkom po dovŕšení dôchodkového veku.
Dôchodkové poisteniestarobné Neplatí
! platí iba dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, a to 18 % z ňou určeného vymeriavacieho základu
(najmenej z 402,50 EUR – 72,45 EUR; najviac z 4 025,00 EUR – 724,50 EUR)

!!! Dobrovoľne dôchodkovo poistenou osobou nemôže byť FO, ktorá má priznaný predčasný starobný dôchodok.
Dôchodkové poistenieinvalidné Neplatí
! platí iba dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, a to 6 % z ňou určeného vymeriavacieho základu
(najmenej z 402,50 EUR – 24,15 EUR; najviac z 4 025,00 EUR – 241,50 EUR)

!!! Dobrovoľne dôchodkovo poistenou osobou nemôže byť FO, ktorá má priznaný predčasný starobný dôchodok.
Úrazové poistenie Neplatí
Poistenie v nezamestnanosti Neplatí
! platí iba dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti, a to 2 % z ňou určeného vymeriavacieho základu
(najmenej z 402,50 EUR – 8,05 EUR; najviac z 4 025,00 EUR – 80,50 EUR)

!!! Dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti nemôže byť FO, ktorá má priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, ani FO s priznaným invalidným dôchodkom po dovŕšení dôchodkového veku.
Garančné poistenie Neplatí
Rezervný fond
solidarity
Neplatí
! platí iba dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, a to 4,75 % z ňou určeného vymeriavacieho základu
(najmenej z 402,50 EUR – 19,11 EUR; najviac z 4 025,00 EUR – 191,18 EUR)

!!! Dobrovoľne dôchodkovo poistenou osobou nemôže byť FO, ktorá má priznaný predčasný starobný dôchodok.

 

Pri výpočte poistného osôb poberajúcich nepravidelnú odmenu za výkon funkcie sa postupuje podľa 139b ods. 2 zákona o sociálnom poistení . Ak sa takejto osobe vyplatí nepravidelná odmena, táto sa rozpočíta pomernými časťami na predošlé mesiace roka (počnúc mesiacom, od ktorého bola osoba prihlásená v Sociálnej poisťovni) a poistné sa vypočíta „spätne“ za predošlé mesiace. Pri rozpočítaní odmeny na príslušny počet mesiacov a pri stanovení vymeriavacieho základu na jednotlivé mesiace sa samozrejme rešpektuje zákonom stanovený najvyšší možný vymeriavací základ. Zároveň platí, že pri rozpočítavaní odmeny sa neberú do úvahy tie kalendárne mesiace, za ktoré sa už pri predošlej odmene vypočítalo poistné z najvyššieho možného vymeriavacieho základu.

Pridaj komentár

Váš email nebude publikovaný Required fields are marked *

*