Domov / Aktuálne / Účtovanie preplatku zamestnávateľa zo zdravotného poistenia

Účtovanie preplatku zamestnávateľa zo zdravotného poistenia

Preplatok z ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie môže vzniknúť aj
zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom poistného podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona
o zdravotnom poistení za svojich zamestnancov.

Takýto preplatok vrátený zamestnávateľovi z ročného zúčtovania poistného plateného zamestnávateľom za
svojich zamestnancov nepodlieha dani vyberanej zrážkou a je súčasťou základu dane
daňovníka ako zamestnávateľa. Preplatok zamestnávateľa z ročného zúčtovania
zdravotného poistenia za zamestnancov účtuje zamestnávateľ nasledovne:
Podvojné účtovníctvo
Daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva účtuje nárok na preplatok na
ťarchu účtu 336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia so
súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.
Inkaso (príjem) z preplatku na bežný účet zaúčtuje zápisom 221/336. Preplatok účtovaný
na účte 648 je u zamestnávateľa zdaniteľným výnosom v zdaňovacom období, v ktorom
nastal účtovný prípad.
Jednoduché účtovníctvo
Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva zaúčtuje nárok na vrátenie
preplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia podľa § 23 ods. 4 postupov
účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva v knihe pohľadávok ako pohľadávku voči
príslušnej zdravotnej poisťovni a inkaso preplatku zaúčtuje v peňažnom denníku ako
príjem zahrňovaný do základu dane z príjmov (ostatné príjmy). Zánik pohľadávky účtuje
v knihe pohľadávok.

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR

Pridaj komentár

Váš email nebude publikovaný Required fields are marked *

*