Domov / PN, OČR / PN zamestnanca a oznamovacia povinnosť zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni

PN zamestnanca a oznamovacia povinnosť zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni

Ako postupovať  pri krátkodobej  a dlhodobej PN, PN prechádzajúcej do ďalšieho mesiaca a  pri jej ukončení?

Krátkodobá PN

V prípade, ak je zamestnanec na PN kratšie ako jedenásť dní, t.j. jeden až desať dní, nevzniká zamestnávateľovi povinnosť túto skutočnosť oznámiť Sociálnej poisťovni.

Dlhodobá PN

Ak PN trvá dlhšie ako desať dní, postúpi zamestnávateľ Sociálnej poisťovne II. diel potvrdenia – Žiadosť o nemocenské alebo úrazový príplatok. Potvrdenie zašle zamestnávateľ Sociálnej poisťovni do troch dní po desiatom dni trvania PN.

Na individuálne vyžiadanie Sociálnej poisťovne, zašle zamestnávateľ aj Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku, tlačivo je dostupné na stránke Sociálnej poisťovne.

PN prechádza do ďalšieho mesiaca

Zamestnanec sa môže so zamestnávateľom dohodnúť na tom, že zamestnávateľ zašle Sociálnej poisťovni Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti, ale zodpovednosť za predloženie zostáva na zamestnancovi. Tlačivo sa vypisuje v tom prípade, ak PN prechádza z jedného mesiaca do druhého, napr. začala v auguste a pokračuje aj v septembri a zároveň trvá dlhšie ako desať dní. Vystavuje ho pre zamestnanca ošetrujúci lekár.

Ukončenie PN

Po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti vystaví ošetrujúci lekár Hlásenie zamestnávateľovi a pobočke Sociálnej poisťovne o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti (ide o IV. časť Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti). Originál tlačiva postúpi zamestnávateľ Sociálnej poisťovni najneskôr do troch dní po skončení PN, ak trvala viac ako desať dní. Zamestnávateľ si ponechá kópiu tlačiva. Je potrebné, aby bolo zamestnancom podpísané.

Poznámka: ostatné časti zasiela Sociálnej poisťovni ošetrujúci lekár.

Pridaj komentár

Váš email nebude publikovaný Required fields are marked *

*