Domov / Účtovníctvo / Platby / Konštantný symbol

Konštantný symbol

Najpoužívanejšie konštantné symboly(KS)  v platobnom styku

0008 – Platby za tovar (okrem platieb pod symbolmi 010x)
0028 – Platby za dodávky investičnej povahy
0038 – Prostriedky na mzdy
0058 – Penále, poplatky z omeškania, iné majetkové sankcie, náhrady škôd
0068 – Prevody prostriedkov na mzdy a ostatné osobné náklady
0078 – Tržby za predaný tovar a poskytnuté stravovanie
0108 – Platby za poľnohospodárske výrobky
0138 – Zrážky z miezd
0158 – Hospodársko operatívne výdavky
0168 – Splátky úverov a pôžičiek
0178 – Tržby za poskytnuté služby
0308 – Platby za služby
0358 – Platby určené na výplaty v hotovosti prostredníctvom pôšt
0558 – Finančné platby ostatné
0858 – Prechodne poskytnuté pôžičky
0938 – Dávky sociálneho zabezpečenia
0968 – Ostatné prevody medzi účtami toho istého klienta
1018 – Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku – vo vzťahu k ŠR
1118 – Administratívne a iné poplatky a platby – vo vzťahu k ŠR
1144 – Bežná záloha dane
1144 – Platba bežná, preddavok na daň
1148 – Bežná záloha dane
1318 – Príjmy zo splác. pôžič. poskytnutých zo ŠR a z predaja účas. majetku štátu
1344 – Doúčtovanie daní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
1348 – Doúčtovanie daní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
1548 – Dodatočné daňové priznanie
1744 – Vyúčtovanie dane za posledné zdaňovacie obdobie DPFO a DPPO
1748 – Vyúčtovanie dane za posledné zdaňovacie obdobie (DPFO, DPPO)
1944 – Zúčtovanie rozdielov preddavkov dane z príjmu zo závislej činnosti,
dane vyberanej zrážkou a zabezpečení dane
1948 – Zúčt. rozdielov predd. na daň z príjmov zo záv. činnosti, zrážky daní
2018 – Ostatné príjmy vo vzťahu k ŠR
2058 – Nákup cenných papierov (akcie, dlhopisy, zmenky)
2144 – Dodatočne vyrubená daň
2148 – Dodatočne vyrubená daň
2558 – Úhrady poistných plnení poisťovňami
2848 – Pauš. daň podľa §15Z.č. 366/1999 Z.z. o dan. z príjmov
3058 – Predaj cenných papierov
3118 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP
3148 – Penále z kontroly
3344 – Sankčný úrok, penále
3348 – Penále zo správy
3548 – Penále vyrubené daňovými organmi z kontroly
3558 – Platby poistného poisťovniam
3718 – Nájomné za prenájom – vo vzťahu k ŠR
3748 – Penále vyrubené daňovými orgánmi zo správy
4058 – Vyplácanie výnosov z cen. papierov, splatnosť menovitej hodnoty
4948 – Vrátenie dane – nepriame dane
5058 – Ostatné obchody s cennými papiermi
5118 – Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi – vo vzťahu k ŠR
5144 – Zvýšenie dane
5148 – Zvýšenie dane
5344 – Nadmerný odpočet
5348 – Nárok na odpočet dane
5748 – Dodatočné daňové priznanie
5918 – Splácanie dom. istiny, splác. výnosy z cenných papierov – vo vzťahu k ŠR
5944 – Zvýšenie dane – daňová inšpekcia
5948 – Zvýšenie dane – daňová inšpekcia
6144 – Dodatočná platba z daňovej inšpekcie
6148 – Dodatočná platba z daňovej inšpekcie
6344 – Pokuta z kontroly
6348 – Pokukta z kontroly
6544 – Pokuta zo správy
6548 – Pokuta zo správy
6744 – Pokuty vyrubené daňovou inšpekciou
6748 – Pokuty vyrubené daňovou inšpekciou
6948 – Pokuty vyrubené daňovým orgánom, kt. nie sú príjmom osob. účtu ŠR
7144 – Sankčný úrok z daňovej inšpekcie
7148 – Penále z daňovej inšpekcie
7344 – Úrok pri odklade platenia
7348 – Úrok pri odklade platenia
7544 – Exekučné náklady
7548 – Exekučné náklady
7748 – Úrok platený daňovému subjektu za oneskorenie vrátenia preplatku
7944 – Blokové pokuty vyrubené daňovým úradom
7948 – Blokové pokuty vyrubené daňovým úradom
8144 – Platba (účtovaná súčasne s predpisom)
8148 – Platba (účtovaná súčasne s predpisom)
8748 – Platba na vyrovnanie preplatku


Konštantné symboly používané v platobnom styku podľa jednotlivých tried

Zdroj: Vestník NBS – opatrenie NBS č. 9/2002

Trieda 0 – platby za tovar a služby

000X – platby za tovar (okrem platieb pod symbolmi 010X)
010X – platby za poľnohospodárske výrobky
030X – platby za služby
0508 – platba šekom za predaný tovar a poskytnuté služby
0608 – platba platobnou kartou za predaný tovar a poskytnuté služby

Trieda 1 – vzťahy k štátnemu rozpočtu a rozpočtom ostatných zložiek verejného rozpočtu

101X – príjmy z podnikania a vlastníctva majetku
111X – administratívne a iné poplatky a platby
121X – kapitálové príjmy
131X – príjmy zo splácania úverov a pôžičiek poskytnutých zo štátneho rozpočtu
a z predaja majetkových účastí štátu
201X – ostatné príjmy
301X – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
311X – poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce
321X – cestovné výdavky
331X – energie, voda a komunikácie
341X – materiál a služby
351X – dopravné
361X – rutinná a štandardná údržba
371X – nájomné za prenájom
381X – ostatné tovary a služby
391X – bežné transfery na rovnakej úrovni
401X – dávky sociálneho zabezpečenia
411X – dávky sociálnej pomoci
421X – štátne sociálne dávky
431X – ostatné bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
441X – dávky štátnym zamestnancom
451X – dotácie nefinančným subjektom
461X – náklady na likvidáciu štátnych podnikov a akciových spoločností
471X – náklady spojené s ručením Fondu národného majetku Slovenskej Republiky
za sprivatizovaný majetok
481X – bežné transfery do tuzemských finančných inštitúcií
491X – bežné transfery na rôznej úrovni
501X – bežné transfery do zahraničia
511X – splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi
521X – obstarávanie kapitálových aktív
531X – kapitálové transfery na rovnakej úrovni
541X – kapitálové transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
551X – kapitálové transfery nefinančným subjektom
561X – kapitálové transfery na rôznej úrovni
571X – kapitálové transfery do zahraničia
581X – poskytovanie úverov a pôžičiek, účasť na majetku
591X – splácanie domácej istiny, splácanie výnosov z cenných papierov
601X – splácanie istiny do zahraničia
611X – prevod bežných výdavkov
621X – prevod kapitálových výdavkov

Trieda 2 – platby za dodávky investičnej povahy

002X – platby za dodávky investičnej povahy
072X – príspevky na združenú výstavbu

Trieda 3 – mzdové a ostatné osobné náklady

003X – prostriedky na mzdy
013X – zrážky z miezd
093X – dávky sociálneho zabezpečenia

Trieda 4 – príjmy štátneho rozpočtu a rozpočtov ostatných zložiek verejného rozpočtu z daní a poplatkov

114X – bežná záloha
134X – doúčtovanie daní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
154X – dodatočné daňové priznanie
174X – vyúčtovanie dane za posledné zdaňovacie obdobie (daň z príjmu fyzických
osôb, daň z príjmu právnických osôb)
194X – zúčtovanie rozdielov preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
a funkčné pôžitky, zrážky daní a zabezpečenie dane
214X – dodatočne vyrubená daň
234X – zníženie oslobodenia
254X – neoprávnený nárok spotrebnej dane z motorovej nafty u poľnohospodárov
z kontroly
274X – odvod neoprávnene použitých prostriedkov štátneho rozpočtu vyrubených
iným orgánmi štátnej správy
294X – paušálna daň podľa § 15 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov
v znení neskorších predpisov
314X – penále z kontroly
334X – penále zo správy
354X – penále vyrubené daňovými orgánmi z kontroly
374X – penále vyrubené daňovými orgánmi zo správy
394X – penále neoprávneného nároku spotrebnej dane z motorovej nafty
poľnohospodárom
494X – vrátenie dane – nepriame dane
514X – zvýšenie dane
534X – nárok na odpočet dane
594X – zvýšenie dane – daňová inšpekcia
614X – dodatočná platba z daňovej inšpekcie
634X – pokuta z kontroly
654X – pokuta zo správy
674X – pokuty vyrubené daňovou inšpekciou
694X – pokuty vyrubené daňovým orgánom, ktoré nie sú príjmom osobitného
účtu štátneho rozpočtu
714X – penále z daňovej inšpekcie
734X – úrok pri odklade platenia
754X – exekučné náklady
774X – úrok platený daňovému subjektu za oneskorenie vrátenie preplatku
794X – blokové pokuty vyrubené daňovým úradom
814X – platba (účtovaná súčasne s predpisom)
854X – vratky Ministerstva obrany Slovenskej republiky
874X – platba na vyrovnanie preplatku

Trieda 5 – ostatné finančné platby

005l – platby na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia príslušného
orgánu s označením „B“
005X – penále, poplatky z omeškania a iné majetkové sankcie, náhrady škôd
(okrem platieb pod symbolom 0051)
205X – nákup cenných papierov (akcie, dlhopisy, zmenky)
305X – predaj cenných papierov
405X – vyplácanie výnosov z cenných papierov, splatnosť menovitej
hodnoty (istiny)
505X – ostatné obchody s cennými papiermi
015X – hospodárstvo operatívne výdavky
025X – platby v Sk určené na úhrady do zahraničia
035X – platby určené na výplaty v hotovosti prostredníctvom pôšt
055X – finančné platby ostatné
1559 – výplaty z vkladov obyvateľstva
255X – úhrady poistných plnení poisťovňami
355X – platby poistného poisťovniam
4559 – výplaty z vkladov obyvateľstva prostredníctvom platobnej karty
085X – prechodne poskytnuté pôžičky
0959 – výplaty hotovosti poštám „B“
1959 – výplaty hotovosti bankám „B“

Trieda 6 – prevody medzi účtami toho istého klienta

006X – prevody prostriedkov na mzdy a ostatné osobné náklady
016X – splátky úverov a pôžičiek
0468 – prevod prostriedkov z platobného systému SIPS do platobného
systému RTGS
0568 – prevod prostriedkov z platobného systému RTGS do platobného
systému SIPS
096X – ostatné prevody

Trieda 7 – pokladničné príjmy

007X – tržby za predaný tovar a poskytnuté stravovanie
017X – tržby za poskytnuté služby
0379 – ostatné príjmy
1379 – vklady obyvateľstva (vrátane depozitných certifikátov a vkladových
certifikátov a vkladových listov)
0479 – vrátené mzdy
0579 – vrátené hotovosti na nákup
1979 – vklady v hotovosti na účty pôšt „B“
2979 – vklady v hotovosti na účty bánk „B“

Trieda 8 – rezerva


Trieda 9 – vzťahy bánk ku klientom „B“

0098 – automatické prevody zostatkov
1098 – prevody zostatkov zrušených účtov
209X – nákup cenných papierov
309X – predaj cenných papierov
409X – vyplácanie výnosov z cenných papierov
0198 – regulácia zostatkov účtov
0298 – ostatné prevody
0398 – poskytnuté úvery
0498 – splátky úverov a pôžičiek
0598 – zúčtovanie úrokov
269X – devízové operácie nákup
369X – devízové operácie predaj
0898 – zúčtovanie ceny za peňažné služby
189X – zúčtovanie náhrad skutočných výdavkov účtovaných inou bankou
0998 – zúčtovanie súpisiek poštových poukážok

Pridaj komentár

Váš email nebude publikovaný Required fields are marked *

*