Domov / Dane / Splatnosť poistného a preddavkov na daň za zamestnancov

Splatnosť poistného a preddavkov na daň za zamestnancov

Zdravotné poistenie – splatnosť preddavku

Preddavok na poistné  je splatné v deň určený na výplatu príjmov zamestnancov za príslušný kalendárny mesiac. Ak je výplata príjmov zamestnancov rozložená na rôzne dni, preddavok je splatný v deň poslednej výplaty príjmov zamestnancov zúčtovaných za príslušný kalendárny mesiac. Ak zamestnávateľ nemá určený deň výplaty príjmov zamestnancov, preddavok na poistné za príslušný kalendárny mesiac je splatný posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí preddavok na poistné.

Sociálne poistenie – splatnosť

Splatnosť je deň určený na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca. Ak je výplata týchto príjmov pre jednotlivé organizačné útvary zamestnávateľa rozložená na rôzne dni, poistné je splatné v deň poslednej výplaty príjmov zúčtovaných za príslušný kalendárny mesiac. Ak nie je taký deň určený, poistné je splatné v posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí poistné.

  • Pri nepravidelných príjmoch a príjmoch zúčtovaných po zániku právneho vzťahu je poistné splatné do 8. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol príjem zúčtovaný.
  • Pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s nepravidelným príjmom je poistné splatné do 8. dňa druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom právny vzťah zanikol. Ak bol príjem zúčtovaný po tejto lehote splatnosti, poistné je splatné do 8. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol príjem zúčtovaný.

Daň z príjmu – splatnosť preddavkov za zamestnanca

Zamestnávateľ odvedie preddavky na daň znížené o úhrn daňového bonusu najneskôr do 5  dní po dni výplaty, poukázania (poštou) alebo pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru (na účet).

 

Zdroj: Finančná správa, Sociálna poisťovňa, VŠZP

 

Pridaj komentár

Váš email nebude publikovaný Required fields are marked *

*