Domov / Nezaradené / Zahraničné SZČO, nezabudnite Sociálnej poisťovni oznámiť výšky príjmov a výdavkov

Zahraničné SZČO, nezabudnite Sociálnej poisťovni oznámiť výšky príjmov a výdavkov

Zahraničnou samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO) sa na účely sociálneho poistenia rozumie samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá vykonáva svoju činnosť v inom členskom štáte EU, EHP a Švajčiarska, ale v oblasti sociálneho zabezpečenia sa na ňu na základe nariadenia Európskej únie alebo medzinárodnej zmluvy vzťahujú právne predpisy Slovenskej republiky.

Od januára 2015 majú tieto SZČO povinnosť do 8 dní od právoplatného určenia príslušnosti k právnym predpisom Slovenskej republiky oznamovať Sociálnej poisťovni výšku príjmov a výdavkov. V bežnom roku tak majú urobiť najneskôr do 31. mája kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok.

Na oznámenie týchto skutočností Sociálna poisťovňa pripravuje pre zahraničné SZČO tlačivo, dovtedy však oznamuje výšku príjmov a výdavkov prostredníctvom neformálneho listu. List je potrebné adresovať pobočke Sociálnej poisťovne v mieste trvalého, prechodného alebo iného pobytu zahraničnej SZČO na území Slovenskej republiky. Ak zahraničná SZČO nemá na Slovensku pobyt, list adresuje pobočke Sociálnej poisťovne v mieste podnikania na území Slovenska. Ak má viacero miest podnikania, list adresuje Sociálnej poisťovni, pobočka Bratislava. Ak nemá na Slovensku miesto podnikania a je v Sociálnej poisťovni prihlásená ako zamestnanec, miestne príslušná je pobočka, kde je zahraničná SZČO aktuálne prihlásená ako zamestnanec. Ak nie je možné určiť miestne príslušnú pobočku podľa vyššie uvedených kritérií, list je potrebné adresovať Sociálnej poisťovni, pobočka Bratislava.

Zdroj: www.socpoist.sk

Pridaj komentár

Váš email nebude publikovaný Required fields are marked *

*