Domov / Čísla účtov pre odvody poistného a dane

Čísla účtov pre odvody poistného a dane

Sociálne poistenie

Variabilný symbol

je číslo fyzickej osoby a právnickej osoby, povinnej odvádzať poistné na sociálne
poistenie (odvádzateľa poistného), ktoré prideľuje Sociálna poisťovňa.

Špecifický symbol

Štruktúra MMRRRR (mesiac rok)
V prípade ak odvádzateľ poistného uhrádza poistné trvalým príkazom je špecifický symbol v tvare 88.
Ak poistné so špecifickým symbolom 88 bude uhradené do 8. dňa kalendárneho mesiaca, bude
platba pripísaná na obdobie predchádzajúceho mesiaca (napr. platba zaplatená od 9.3.2015 do
8.4.2015 bude pripísaná na obdobie marec 2015). Ak 8. deň kalendárneho mesiaca pripadne na
sobotu a na deň pracovného pokoja, poistné je splatné v najbližší nasledujúci pracovný deň, a
pravidlo priradenia platby uvedené v predchádzajúcej vete platí rovnako.

Štruktúra XX99RRRR

Pri platení poistného na sociálne poistenie zamestnávateľom z vymeriavacieho základu zamestnanca
podľa § 139b zákona o sociálnom poistení, vykázaného na tlačive Výkaz poistného a príspevkov,
špecifický symbol je číslo Výkazu poistného a príspevkov v štruktúre XX99RRRR, kde XX je mesiac, v
ktorom boli zúčtované príjmy, predtlač 99 a RRRR je rok, v ktorom boli príjmy zúčtované.
Zamestnávateľ napríklad pri platbe poistného na sociálne poistenie z príjmov zúčtovaných v marci
2015, vykázaných na tlačive Výkaz poistného a príspevkov, uvedie ako špecifický symbol číslo tohto
výkazu 03992015.

Konštantný symbol

Pri platbách odporúča Sociálna poisťovňa odvádzateľom poistného používať aj konštantný symbol, ktorý určuje účel platby. Pri platbách sa používajú nasledovné konštantné symboly:

  • KS 3118 poistné na sociálne poistenie zaplatené bezhotovostným prevodom
  • KS 3119 poistné na sociálne poistenie zaplatené hotovostným stykom
  • KS 3114 poistné na sociálne poistenie zaplatené na základe rozhodnutia
  • KS 1118 pokuta, penále zaplatené bezhotovostným prevodom
  • KS 1119 pokuta, penále zaplatené hotovostným stykom.

Zdravotné poistenie

Daň  – všetky účty

Variabilný symbol s rozhodnutím –  identifikátor určený správcom dane v rozhodnutí, ak ide o platbu dane určenú rozhodnutím správcu dane

 Variabilný symbol bez rozhodnutia –

Použije sa 10 variabilný symbol, pričom
a) prvé štyri číslice označujú druh platby dane
1100 –  preddavok na daň
1100 –  daň z pridanej hodnoty
1700 –  daň na úhradu okrem dph,
8100 –  iná platba dane,

b) ďalších 6 číslic označuje obdobie, za ktoré sa platba dane vykonáva a ktoré sa označí číselnými hodnotami v tvare
1. MMRRRR, kde MM označuje kalendárny mesiac a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o mesačné obdobie; príslušný kalendárny mesiac sa označí nasledujúcou hodnotou:
Pr. 012016, 022016…… 122016

2. QQRRRR, kde QQ označuje kalendárny štvrťrok a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o štvrťročné obdobie; príslušný kalendárny štvrťrok sa označí nasledujúcou hodnotou:
41 –  1. štvrťrok,
42 –  2. štvrťrok,
43 –  3. štvrťrok,
44 –  4. štvrťrok,

3. PPRRRR, kde PP označuje kalendárny polrok a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o polročné obdobie; príslušný kalendárny polrok sa označí nasledujúcou hodnotou:
21 –  1. polrok,
22 –  2. polrok,

4. 99RRRR, kde 99 je fixná hodnota a RRRR označuje príslušné ročné zdaňovacie obdobie pri platbe dane z vyúčtovania dane na základe daňového priznania alebo hlásenia; ak sa ročné zdaňovacie obdobie nezhoduje s kalendárnym rokom, označuje sa rok, v ktorom sa zostavuje individuálna účtovná závierka,

5. 000000, ak sa platba dane neviaže k obdobiu.

6. 00RRRR, kde 00 je fixná hodnota a RRRR označuje príslušné ročné zdaňovacie obdobie, na ktoré sa platia preddavky; ak sa ročné zdaňovacie obdobie nezhoduje s kalendárnym rokom, označuje sa rok, v ktorom sa zostavuje individuálna účtovná závierka.

Daň zo závislej činnosti – preddavky