Domov / Odpočítateľná položka-zdravotné odvody 2015

Odpočítateľná položka-zdravotné odvody 2015

380 eur/ mesačný príjem – do tejto sumy príjmu sa nebudú platiť zdravotné odvody ,

380 eur 569 eur/ mesačný príjem –  odpočítateľná suma klesá. S rastom príjmu o 1 euro, klesne o 2 eurá,

570€ a viac eur/ mesačný príjem –  odvodová výnimka neplatí

 

4 560 eur/ročný príjem –  znižovanie o 2 eurá za každé euro príjmu nad 4560 eur, pri príjme 6 840 eur nula.

6 840 eur/ročný príjem – odvodová výnimka neplatí

Príklad

Jediný príjem 440 eur zamestnanca s pracovným pomerom jediného zamestnávateľa za celý mesiac

VZ(vymeriavací základ) nad sumu 380 eur: 440 – 380 = 60 eur OP = 380 – ( 2 x 60 ) = 260 eur

Celkový VZ: (440 eur – 260 eur ) = 180 eur

Celkový preddavok(zamestnávateľ a zamestnanec) na zdravotné poistenie – 14% zo 180 = 25,2 eur

 

Ak zamestnanec nebol zamestnancom celý mesiac, odpočet sa znižuje podľa počtu dní.

Ak zamestnanec mal v mesiaci viacerých zamestnávateľov, alebo bol súčasne SZČO, odpočítateľná položka sa uplatní v ročnom zúčtovaní poistného.

Zamestnanec, ktorý má nárok na odpočítateľnú položku  to musí oznámiť písomne zamestnávateľovi do 8 dní od vzniku pracovného pomeru.  Nahlásiť musí aj zmenu nároku a to prvýkrát do 25. januára 2015.

Odpočítateľná položka – podrobný popis

Národná rada Slovenskej republiky sa 28. novembra 2014 uzniesla na novom zákone v oblasti odvodov poistného na verejné zdravotné poistenie a zaviedla tzv. „odpočítateľnú položku“ (ďalej len „OP“). Vďaka OP sa úplne odpustí povinnosť platiť poistné alebo sa výrazne zníži odvodová povinnosť zamestnancov (a aj ich zamestnávateľov) s mesačným príjmom do 570 eur.

OP sa môže uplatniť iba príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, t.j. príjmov zo zamestnania.

Koho sa presne týka

OP(odpočítateľná položka) uplatnia zamestnávatelia za svojich zamestnancov, ktorí sú:

•    v pracovnom pomere
•    v štátnozamestnaneckom pomere
•    v obdobnom pracovnom vzťahu (t. j. v služobnom pomere alebo v štátnej službe; policajti, prokurátori, vojaci, colníci, hasiči, …)
pričom nie je rozhodujúca výška pracovného úväzku.

Koho sa netýka

OP si nemôžu uplatniť:

•    živnostníci,
•    samostatne zárobkovo činné osoby (umelci, športovci, obchodní zástupcovia, …)
•    osoby s príjmami z kapitálového majetku podľa § 7 zákona o dani z príjmu,
•    osoby s ostatnými príjmami podľa § 8 zákona o dani z príjmu,
•    osoby s príjmami z dividend,
•    osoby pracujúce na dohody (dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti),
•    zvýhodnení zamestnanci, ktorí sú poistencami štátu (t. j. zamestnanci, ktorí boli pred uzatvorením pracovného pomeru dlhodobo viac ako 12 mesiacov nezamestnaní),
•    osoby pracujúce na základe príkaznej zmluvy,
•    členovia štatutárnych orgánov, ktorí poberajú za výkon činnosti odmenu,
•    spoločníci s. r. o., ktorí poberajú za výkon činnosti odmenu,
•    ústavní činitelia, poslanci,
•    žiaci a študenti na odbornej praxi,
•    obvinení vo väzbe alebo odsúdení vo výkone trestu odňatia slobody a pod.

Kedy prvý raz

OP sa prvýkrát uplatní z príjmov za mesiac január 2015, ktoré budú zamestnávatelia vykazovať a vypočítavať vo februári 2015.

Nový výkaz preddavkov na poistné

Mesačné preddavky na poistné zamestnávatelia vypočítajú z príjmu (vymeriavacieho základu) zamestnanca zníženého o OP, t. j. nie ako doteraz z celkového dosiahnutého príjmu. Preto bolo potrebné upraviť „Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľa“ a dátové rozhranie pre elektronické zasielanie mesačných výkazov preddavkov na poistné. Upravené a novelizované formuláre a dátové rozhrania sú zverejnené na webe Ministerstva zdravotníctva SR.

Podmienky uplatnenia OP

1. Fyzická osoba – zamestnanec oznámi do ôsmich dní odo dňa vzniku pracovného pomeru (alebo štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu) zamestnávateľovi nárok na uplatnenie OP na tlačive „Oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na OP“. Oznámenie je tiež uverejnené na webe Ministerstva zdravotníctva SR.

Keďže prvýkrát sa bude môcť OP uplatniť už za január 2015, zamestnanec môže oznámenie na uplatnenie nároku na OP svojmu zamestnávateľovi predložiť v predĺženej lehote do 25. januára 2015.

Ak počas trvania pracovného pomeru si zamestnanec u svojho zamestnávateľa, ktorý preddavky na poistné vykazuje a vypočítava na mesačnej báze, nárok na OP neuplatní, skutočnosť či zamestnanec má alebo nemá nárok na OP zistí zdravotná poisťovňa po uplynutí kalendárneho roka pri vykonávaní ročného zúčtovania poistného za rok 2015 (ďalej „RZP2015“) z celoročných príjmov zamestnanca. Pri vykonaní RZP2015 DÔVERA môže zistiť a oznámiť zamestnancovi (a aj jeho zamestnávateľovi) prípadný preplatok na poistnom z dôvodu, že nárok na OP vznikol. A teda preddavky na poistné vykázané počas roka boli vyššie ako skutočné poistné vypočítané v RZP2015 z vymeriavacieho základu zníženého o OP. RZP2015 bude zdravotná poisťovňa vykonávať do 30. septembra 2016.

2. OP pri výpočte preddavkov na poistné môže uplatniť iba jediný zamestnávateľ zamestnanca. (Ak bude mať fyzická osoba počas roka 2015 viacerých zamestnávateľov, OP sa uplatní až v RZP2015).

Prihlasovanie zamestnanca s OP

•    ak si zamestnávateľ uplatňuje OP za zamestnanca, tak zamestnávateľ neposiela do zdravotnej poisťovne žiadne oznámenie.

•    to neplatí, ak sa zamestnanec pokladá u toho istého zamestnávateľa za zamestnanca aj z iného dôvodu (napr. konateľ).

Vtedy zamestnávateľ plní oznamovaciu povinnosť s uvedením kódu 2P. Kód 2P sa zasiela, ak sú splnené súčasne všetky 3 podmienky:
•   fyzická osoba je zamestnaná na základe pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,
•   má nárok na odpočítateľnú položku a
•   pokladá sa u toho istého zamestnávateľa za zamestnanca aj z iného dôvodu.

•    prostredníctvom kódu 2P sa neoznamujú zmeny, ktoré sa týkajú dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Výška OP

•    za kalendárny mesiac výška OP je najviac 380 eur (čo je suma minimálnej mzdy po 1. januári 2015 ustanovená Nariadením vlády SR č. 297/2014 Z. z.),
•    za celý rok výška OP je najviac 4 560 eur (12 mesiacov*380 eur minimálna mzda),
•    s rastom príjmu sa OP znižuje o dvojnásobok zvýšenia príjmu (t. j. s nárastom príjmu o 1 euro sa OP znižuje vždy o 2 eurá; napr. ak mesačný príjem je 381 eur, OP je v 378 eur),
•    ak príjem zamestnanca za mesiac je menej ako 380 eur, OP je vo výške tohto príjmu,
•    ak príjem zamestnanca za mesiac je 570 eur alebo ak príjem za celý rok je 6 840 eur (12 mesiacov*570 eur), OP je nula,
•    OP sa alikvotne znižuje v závislosti od počtu dní v mesiaci, keď zamestnanec nemal príjem pre uplatnenie OP (napr. nebol celý mesiac zamestnancom, mal neplatené voľno, absenciu),
•    OP sa ale neznižuje, ak zamestnanec v mesiaci poberal nemocenské, materské alebo ošetrovné.

Zaokrúhľovanie

Odpočítateľná položka sa zaokrúhľuje na eurocent nahor.

Príklady všeobecne

1)    jediný príjem 440 eur zamestnanca s pracovným pomerom jediného zamestnávateľa za celý mesiac

nárast VZ nad sumu 380 eur: 440 – 380 = 60 eur
OP = 380 – ( 2 x 60 ) = 260 eur
celkový VZ: (440 eur – 260 eur ) = 180  eur.

P.č. Rodné číslo poistenca Počet dní Celková výška príjmu Celková výška príjmu pre uplatnenie OP Celková výška ďalších príjmov OP Vymeriavací
základ
Preddavok spolu
1. XY 31 440,00 440,00 0 260,00 180,00 25,20

2)    príjem 380 eur z pracovného pomeru za celý mesiac a príjem 100 eur z dohody u toho istého zamestnávateľa za celý mesiac

nárast VZ nad sumu 380 eur: 480 – 380 = 100 eur
OP = 380 – ( 2 x 100 ) = 180 eur
celkový VZ = (380 eur – 180 eur ) + 100 = 300  eur.

P.č. Rodné číslo poistenca Počet dní Celková výška príjmu Celková výška príjmu pre uplatnenie OP Celková výška ďalších príjmov OP Vymeriavací
základ
Preddavok spolu
1. XY 31 480,00 380,00 100,00 180,00 300,00 42,00

Presné a detailné rozpätia dosiahnutého príjmu/príjmov a k nim prislúchajúcich odvodových odpočítateľných položiek sú parametrizované v softvéroch k automatizovanému spracovaniu miezd.

 

Zdroj: www.dovera.sk

Pridaj komentár

Váš email nebude publikovaný Required fields are marked *

*