Domov / Nezdaniteľná časť 2015

Nezdaniteľná časť 2015

Nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2015

3 803,33 eura – nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2015 (19,2 x životné minimum 198,09 eura)(ako v roku 2014)

Uplatní sa u daňovníka, ktorý za rok 2014 dosiahne základ dane rovný alebo nižší ako 19 809 eur (100-násobok životného minima).

Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 19 809 eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta podľa vzorca:
8 755,578 – (základ dane : 4) ( kde suma 8755,578 = 44,2-násobok životného minima)(zaokrúhlené na eurocenty nahor).

Ak daňovník dosiahne základ dane 35 022,32 eura a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) za rok 2015

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa bude môcť uplatniť iba na manželku/manžela, ktorí žijú s daňovníkom v spoločnej domácnosti a starajú sa o maloleté dieťa  žijúce s daňovníkom v domácnosti do troch rokov (do šiestich rokov v prípade dieťaťa so zdravotným postihnutím) dieťaťa, alebo ktorí poberali v zdaňovacom období príspevok na opatrovanie, alebo ktorí boli evidovaní na úrade práce.
Túto položku si bude môcť uplatniť manžel na manželku žijúcu s daňovníkom v domácnosti v prípade:
• ak sa stará o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti alebo
• poberá peňažný príspevok na opatrovanie alebo
• je zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo
• sa považuje za občana so zdravotným postihnutím alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
Materské sa považuje za vlastný príjem manželky, rodičovský príspevok nie, nakoľko ide o štátnu sociálnu dávku. Ďalšími sociálnymi dávkami sú napríklad prídavok na dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na pohreb, príspevok na bývanie.

  1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 35 022,31 eura (176,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku je: 3 803,33 eura – vlastný príjem manželky
  2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 35 022,31 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je: 12 558,906 – (základ dane : 4) – vlastný príjem manželky (suma 12558,906 = 63,4-násobok životného minima)(zaokrúhlené na eurocenty nahor).
  3. Ak daňovník dosiahne základ dane 50 235,63 eur a vyšší, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.

Pridaj komentár

Váš email nebude publikovaný Required fields are marked *

*