Domov / Legislatíva

Legislatíva

Zamestnanci

311/2001 Z. z. – Zákonník práce

152/1994 Z. z. –  Zákon o sociálnom fonde

268/2006 Z. z. – Nariadenie o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia

5/2004 Z. z. –      Zákon o službách zamestnanosti

462/2003 Z. z. – Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

340/2012 Z.Z – Poplatky RTVS (od 3 zamestnancov)

Daň

595/2003 Z. z. – Zákon o dani z príjmov

431/2002 Z. z. – Zákon o účtovníctve

Daňové a colné tlačivá

Sociálne poistenie

461/2003 Z. z. – Zákon o sociálnom poistení

Zdravotné poistenie

580/2004 Z. z. – Zákon o zdravotnom poistení

116/2014 Z.z.- Vyhláška Minist. zdravot. SR o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie…

Metodické usmernenia

Cestovné

Zákon o dani z motorových vozidiel – predpis č. 361/2014 Z. z.

283/2002 Z. z. – Zákon o cestovných náhradách

Registračná pokladňa a hotovosť

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice –  predpis č. 289/2008 Z. z.

Zákon o obmedzení platieb v hotovosti

Účtovníctvo

431/2002 Z. z. – Zákon o účtovníctve

Bezpečnosť

122/2013 Z.z. – Zákon o ochrane osobných údajov

 

 

 

 

Pridaj komentár

Váš email nebude publikovaný Required fields are marked *

*